SK |  CZ |  DE |  EN |  FR          
..:: Novinky ::..

..:: CITES a ZOO SNV ::..

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

     Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín bol podpísaný 3. marca 1973 vo Washingtone a začal platiť od 1. júla 1975. V súčasnosti k tomuto dohovoru pristúpilo už 151 členských štátov sveta. Je to dôsledok skutočnosti, že určité druhy, vďaka neustále narastajúcemu medzinárodnému obchodu s nimi, sa dostali na pokraj vyhubenia.

     CITES je považovaný za jeden z hlavných nástrojov svetovej stratégie ochrany prírody (World Conservation Strategy) a je súčasťou programu stratégie trvalo udržateľného života "Staráme sa o Zem", vyhláseného v roku 1991 pod patronátom Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), Svetovej únie ochrany prírody (IUCN) a Svetového fondu pre prírodu (WWF). Pravidelné stretnutia zástupcov zmluvných strán Dohovoru sa konajú každý druhý rok. Sídlo sekretariátu CITES bolo pôvodne pri WWF v Gland, v súčasnosti je v Ženeve.

     Cieľom dohovoru je zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu pri záchrane ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín pred vyhubením vplyvom nadmernej exploatácie pri medzinárodnom obchode. Dohovor predovšetkým obmedzuje obchod s jedincami ohrozených druhov nadobudnutých z voľnej prírody a kontroluje obchod s jedincami odchovaných v zajatí alebo vypestovanými v kultúre. V zmysle Dohovoru je obchod definovaný ako "akýkoľvek vývoz, reexport, dovoz a introdukcia z mora".

Ohrozené druhy živočíchov a rastlín sú rozdelené základných kategórií

I.

     Druhy ohrozené vyhubením, ktoré sú, alebo môžu byť obchodom nepriaznivo ovplyvňované. Obchod s exemplármi týchto druhov musí byť predmetom mimoriadne prísnych opatrení, aby naďalej neohrozoval ich prežitie, a možno ho povoľovať len za výnimočných okolností

II.

     a. Druhy, ktoré, aj keď nie sú bezprostredne ohrozené vyhubením, by sa nimi mohli stať, keby obchod s exemplármi týchto druhov nebol podriadený prísnym opatreniam zabraňujúcim takému ich využívaniu, ktoré je nezlučiteľné s ich prežitím,

     b. Ďalšie druhy, ktoré musia byť predmetom určitých opatrení, aby sa obchod s exemplármi niektorých druhov uvedených pod písmenom a) bodu 2 tohto článku mohol účinne kontrolovať. Predbežný súhlas krajiny, do ktorej sa exemplár dováža nie je pri týchto druhoch potrebný. Dovozné a vývozné povolenie sa udeľujú nezávisle na sebe, alebo podľa vnútornej legislatívy dotknutej krajiny.

Naše zvieratá zaradené do CITES

CITES I

 • Gibon lar
 • Mandril pestrý
 • Tiger ussurijský
 • Leguán kubánsky
 • Tamarín pinčí
 • Leopard škvrnitý
 • Výr skalný
 • Medveď hnedý
 • Lemur kata
 • Jaguár americký
 • Orangutan bornejský

CITES II

 • Varan mangrový
 • Varan stepný
 • Kosmáč bieločelý
 • Papagáj patagónsky
 • Kajman okuliarnatý
 • Nandu pampový
 • Pavučiak stredoamerický
 • Lev púšťový
 • Mačka močiarna
 • Puma americká
 • Mačiak brazzov
 • Malpa hnedá
 • Amazoňan oranžovokrídly
 • Papagáj patagónsky
 • Korytnačka ozdobná
 • Leguán zelený
 • Paovca hrivnatá
 • Pavúk vtáčkár (Boehmei)
 • Pavúk vtáčkar (Vagans)

ZOO SNV © 2008 - 2011 | XHTML 1.0 strict & CSS2 valid | ZOO Spišská Nová Ves

www stránky Dolghi