Cites

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín bol podpísaný 3. marca 1973 vo Washingtone a začal platiť od 1. júla 1975. V súčasnosti k tomuto dohovoru pristúpilo už 151 členských štátov sveta. Je to dôsledok skutočnosti, že určité druhy, vďaka neustále narastajúcemu medzinárodnému obchodu s nimi, sa dostali na pokraj vyhubenia.
CITES je považovaný za jeden z hlavných nástrojov svetovej stratégie ochrany prírody (World Conservation Strategy) a je súčasťou programu stratégie trvalo udržateľného života “Staráme sa o Zem”, vyhláseného v roku 1991 pod patronátom Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), Svetovej únie ochrany prírody (IUCN) a Svetového fondu pre prírodu (WWF). Pravidelné stretnutia zástupcov zmluvných strán Dohovoru sa konajú každý druhý rok. Sídlo sekretariátu CITES bolo pôvodne pri WWF v Gland, v súčasnosti je v Ženeve.
Cieľom dohovoru je zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu pri záchrane ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín pred vyhubením vplyvom nadmernej exploatácie pri medzinárodnom obchode. Dohovor predovšetkým obmedzuje obchod s jedincami ohrozených druhov nadobudnutých z voľnej prírody a kontroluje obchod s jedincami odchovaných v zajatí alebo vypestovanými v kultúre. V zmysle Dohovoru je obchod definovaný ako “akýkoľvek vývoz, reexport, dovoz a introdukcia z mora”.


Ohrozené druhy živočíchov a rastlín sú rozdelené základných kategórií

I.
Druhy ohrozené vyhubením, ktoré sú, alebo môžu byť obchodom nepriaznivo ovplyvňované. Obchod s exemplármi týchto druhov musí byť predmetom mimoriadne prísnych opatrení, aby naďalej neohrozoval ich prežitie, a možno ho povoľovať len za výnimočných okolností
II.
a. Druhy, ktoré, aj keď nie sú bezprostredne ohrozené vyhubením, by sa nimi mohli stať, keby obchod s exemplármi týchto druhov nebol podriadený prísnym opatreniam zabraňujúcim takému ich využívaniu, ktoré je nezlučiteľné s ich prežitím,
b. Ďalšie druhy, ktoré musia byť predmetom určitých opatrení, aby sa obchod s exemplármi niektorých druhov uvedených pod písmenom a) bodu 2 tohto článku mohol účinne kontrolovať. Predbežný súhlas krajiny, do ktorej sa exemplár dováža nie je pri týchto druhoch potrebný. Dovozné a vývozné povolenie sa udeľujú nezávisle na sebe, alebo podľa vnútornej legislatívy dotknutej krajiny.


Naše zvieratá zaradené do CITES

CITES I
– Gibon lar
– Mandril pestrý
– Tiger ussurijský
– Leguán kubánsky
– Tamarín pinčí
– Leopard škvrnitý
– Výr skalný
– Medveď hnedý
– Lemur kata
– Jaguár americký
– Orangutan bornejský


CITES II
– Varan mangrový
– Varan stepný
– Kosmáč bieločelý
– Papagáj patagónsky
– Kajman okuliarnatý
– Nandu pampový
– Pavučiak stredoamerický
– Lev púšťový
– Mačka močiarna
– Puma americká
– Mačiak brazzov
– Malpa hnedá
– Amazoňan oranžovokrídly
– Papagáj patagónsky
– Korytnačka ozdobná
– Leguán zelený
– Paovca hrivnatá
– Pavúk vtáčkár (Boehmei)
– Pavúk vtáčkar (Vagans)